Rekrutacja - polityka prywatności

REKRUTACJA

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach procesu rekrutacyjnego będzie XEN Krzysztof Kuźwa, przy ul. Stanisława Koniecpolskiego 22, Izabelin (kod pocztowy: 05-080) (dalej: XEN).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez XEN Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu XEN przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji.

Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

XEN będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz XEN. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich  danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców, którym XEN powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z XEN, które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowa, księgowość, doradztwo. Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do podmiotów mających siedziby w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto XEN będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Ciebie z XEN.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

XEN będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji aż do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
  • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy masz ukończone 18 lat?

Ze względu na charakter informacji zawartych na stronie przeznaczona jest ona dla osób pełnoletnich.

Tak Nie

Ciasteczka

Ten serwis na Twoim komputerze małe pliki (ang. cookies) z informacjami niezbędnymi do poprawnego działania. Jeśli ustawienia Twojej przeglądarki internetowej pozwalają na zapisywanie ciasteczek, wyrażasz zgodę na powyższe.